Home Biznes i finanse PBG SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Złożenie w sądzie propozycji układowych Spółki

PBG SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Złożenie w sądzie propozycji układowych Spółki

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku złożył do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, propozycje układowe Spółki.

Propozycje układowe zawierają proponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki względem wszystkich wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem. Zgodnie z nimi wierzyciele Spółki będą zaspokajani w 7 grupach, w zależności od kategorii interesu, który reprezentują oraz rodzaju i wielkości wierzytelności. Układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli Spółki poprzez podział między wierzycieli środków pieniężnych dostępnych w Spółce po zawarciu układu oraz pozostałego majątku Spółki, który nie zostanie spieniężony do Dnia Wykonania Układu. Zgodnie z dotychczas podjętymi działalni restrukturyzacyjnymi Spółki przewidzianymi w zatwierdzonym Planie Restrukturyzacyjnym proponowany układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku Spółki.

Układ przewiduje dokonywanie spłat w terminie i na warunkach przewidzianych dla poszczególnych grup wierzycieli, niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Zgodnie z propozycjami układowymi złożonymi przez Spółkę:

1. Wierzyciel objęty Grupą 1, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zostanie zaspokojony w całości poprzez jednorazową płatność w Dniu Spłaty Układu;

2. Wierzycielowi objętemu Grupie 2, tj. Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaproponowano zaspokojenie poprzez jednorazową płatność 10% (słownie: dziesięciu procent) wierzytelności głównej w Dniu Spłaty Układu;

3. Wierzyciele objęci Grupą 3, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 1000 złotych zostaną zaspokojeni w całości poprzez jednorazową płatność wierzytelności głównej w Dniu Spłaty Układu;

4. Wierzyciele objęci Grupą 4, tj. wierzyciele posiadający wierzytelności nieobjęte innymi grupami, poprzez jednorazową wypłatę na rzecz każdego z wierzycieli zaspokajanych w ramach Grupy 4 w Dniu Spłaty Układu sumy: (i) kwoty 1000 złotych oraz (ii) niemniej niż 0,33% wierzytelności głównej każdego wierzyciela Grupy 4 po odjęciu od niej kwoty 1.000 (jeden tysiąc) złotych;

5. Grupa 5 obejmuje wierzytelności z tytułu Obligacji wyemitowanych przez Spółkę i niewykupionych na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego PBG, zostaną zaspokojeni poprzez proporcjonalny podział dostępnych w Dniu Spłaty Układu środków pieniężnych na przewidzianym w Warunkach Emisji Obligacji Rachunku Dezinwestycji oraz podział oraz pozostałego majątku Spółki, który nie zostanie spieniężony do dnia wykonania układu zgodnie z warunkami układu;

6. Grupa 6 obejmuje zdefiniowane w propozycjach układowych wierzytelności warunkowe wierzycieli oraz wierzytelności ujawnione lub zasądzone wobec Spółki po Dniu Spłaty Układu i zostaną zaspokojone poprzez podział kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych jaka w części niewykorzystanej do Dnia Wykonania Układu zostanie złożona do depozytu sądowego;

7. Grupa 7 obejmuje wierzycieli będących na Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego podmiotami powiązanymi z wyłączeniem ich wierzytelności z tytułu Obligacji, którzy zostaną zaspokojeni poprzez spłatę 0,01% wierzytelności głównej każdego wierzyciela Grupy 7 w Dniu Spłaty Układu.

Propozycje układowe są dostępne w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i mogą być przeglądane przez uczestników postępowania i osoby zainteresowane pod sygnaturą akt XI GRs 2/20/MB.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ