Home Biznes i finanse KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023

Zarząd spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Spółka, Emitent), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023:

1. Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport za rok obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 31 marca 2022 roku – termin publikacji 30 czerwca 2022 roku.

2. Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku – termin publikacji 17 sierpnia 2022 roku.

3. Półroczny skonsolidowany raport za półrocze roku obrotowego 2022/2023 zakończone w dniu 30 września 2022 roku – termin publikacji 15 grudnia 2022 roku.

4. Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku – termin publikacji 14 lutego 2023 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w roku obrotowym 2022/2023 Emitent nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i tym samym zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757) (Rozporządzenie) skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku obrotowym 2021/2022 zawierać będą tzw. kwartalną informację finansową. Dodatkowo zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ