Home Biznes i finanse BUDIMEX SA (4/2023) „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”- wybór oferty Budimex S.A.

BUDIMEX SA (4/2023) „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”- wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 17 stycznia 2023 r. Miasto Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o., wybrało ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wyniosła 177 043 092,14 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki oferty o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 126 946 551,14 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia przedmiotu umowy: 23 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: 10 lat

Okres rękojmi: 10 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 25% wartości umowy brutto

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% umownego wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu Przedmiotu umowy lub odstąpieniu od umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ