Home Biznes i finanse ATREM SA (20/2022) Zawarcie umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”

ATREM SA (20/2022) Zawarcie umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 21 września 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 października 2022 r., podpisał w imieniu Emitenta umowę, której przedmiotem jest: „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”, zawartą z Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwana Zamawiającym).

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 42.113.821,14 zł netto, tj. 51.800.000,00 zł brutto.

Strony ustaliły termin realizacji zadania na 56 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. Strony ustaliły w umowie, że łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% ceny kontraktowej brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ