Home Biznes i finanse PZU SA (31/2022) Powołanie członków Zarządu PZU SA na nową kadencję

PZU SA (31/2022) Powołanie członków Zarządu PZU SA na nową kadencję

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Beaty Kozłowskiej-Chyły w skład Zarządu PZU SA nowej kadencji, powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU SA.

Ponadto, Zarząd PZU SA informuje, że również w dniu 16 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania w skład Zarządu PZU SA nowej kadencji następujących osób:

1. Pana Ernesta Bejdy, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,

2. Pani Małgorzaty Kot, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,

3. Pana Krzysztofa Kozłowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,

4. Pana Tomasza Kulika, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,

5. Pana Piotra Nowaka, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,

6. Pana Macieja Rapkiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA,

7. Pani Małgorzaty Sadurskiej, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA.

Powołanie wszystkich ww. osób następuje na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 1 stycznia 2023 r. i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

Życiorysy powołanych członków Zarządu:

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Prezes Zarządu PZU SA od 2 października 2020 roku (od 12 marca 2020 roku do 1 października 2020 roku p.o. Prezesa Zarządu PZU SA). Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego. Jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W przeszłości pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU SA, TFI PZU SA oraz PTE PZU SA. Dwukrotnie była członkiem Zarządu PZU SA. Zasiadała również w Zarządzie PZU Życie SA. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU Życie SA i Członka Rady Nadzorczej Anwil S.A. Wcześniej Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest również członkiem Komisji Rewizyjnej PIU oraz członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Pan Ernest Bejda

Członek Zarządu PZU SA od 4 maja 2020 roku / Członek Zarządu PZU Życie SA od 25 sierpnia 2021 roku (wcześniej Dyrektor Grupy PZU od 4 maja 2020 roku do 24 maja 2021 roku). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację prokuratorską oraz adwokacką. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie, a następnie prowadził własną praktykę adwokacką. Współtworzył Centralne Biuro Antykorupcyjne, w którym pełnił funkcję Zastępcy Szefa CBA (2006-2009), a następnie funkcję szefa tej instytucji (2016-2020). Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji S.A. oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Pani Małgorzata Kot

Członek Zarządu PZU SA od 10 września 2020 roku / PZU Życie SA od 16 kwietnia 2020 roku. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, w Szkole Głównej Handlowej – „Akademia Profesjonalnego Coacha” oraz Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Jest managerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej w obszarze sprzedaży majątkowej i życiowej. W latach 2001-2012 zajmowała stanowiska managerskie w STU Ergo Hestia, PZU oraz HDI Asekuracja TU. Od 2012 roku była związana z TUiR Allianz Polska, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance.

Pan Krzysztof Kozłowski

Członek Zarządu PZU SA od 4 sierpnia 2021 roku / Dyrektor Grupy PZU od 4 sierpnia 2021 roku. Doktor nauk prawnych (nadany w 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego). Od 2011 roku adiunkt w Katerze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 roku wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski. W latach 2013-2015 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013-2015 reprezentant-substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. Od kwietnia 2020 roku do sierpnia 2021 roku, nadzorował Pion Strategii. Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółce: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., PZU Zdrowie SA oraz Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” S.A.

Pan Tomasz Kulik

Członek Zarządu PZU SA od 14 października 2016 roku / PZU Życie SA od 19 października 2016 roku. Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw – Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants oraz absolwent Advanced Management Program w Harvard Business School w Bostonie. Z rynkiem finansowym związany od początku swojej ścieżki zawodowej, gdzie sprawował wiele funkcji w instytucjach regulowanych sektora ubezpieczeń, bankowości oraz asset management. Z Grupą PZU związany od 2012 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego Grupy oraz członka zarządu nadzorującego obszar finansów, inwestycji, zarządzania kapitałowego i relacji inwestorskich. Wcześniej przez długi czas związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union).

Pan Piotr Nowak

Członek Zarządu PZU SA od 28 kwietnia 2022 roku oraz Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie SA. Ekonomista, cybernetyk i urzędnik państwowy, w latach 2015-2020 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w 2021 r. doradca dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2021-2022 minister rozwoju i technologii. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2003) oraz finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006). W SGH odbył również studia doktoranckie (2003-2005). Uzyskał dyplom Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, jak również certyfikat CQF (Certificate in Quantitative Finance). Absolwent podyplomowego programu „International Security” na Stanford University w Stanach Zjednoczonych.

Pan Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu PZU SA od 22 marca 2016 roku / PZU Życie SA od 25 maja 2016 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, MBA Finance _ Insurance oraz zarządzania ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 roku. W latach 2006-2009 Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu TFI PZU S.A. Od 2015 roku pracował w TFI BGK S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Był również Prezesem Zarządu ŁSSE S.A. Zasiadał w radach nadzorczych krajowych oraz zagranicznych spółek z Grupy PZU. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE PZU S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej LINK4 TU S.A.

Małgorzata Sadurska

Członek Zarządu PZU SA od 13 czerwca 2017 roku / PZU Życie SA od 19 czerwca 2017 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program studiów menedżerskich był realizowany we współpracy z University of Minnesota w Minneapolis w USA. W ramach prowadzonego przez amerykański uniwersytet programu zdobyła również certyfikat w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu. Jest też absolwentką The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. Od 2002 do 2005 roku Członek Zarządu Powiatu Puławskiego. W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP. Pełniła również funkcję Członka Krajowej Rady Sądownictwa oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 roku Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. W latach 2015-2017 Szef Kancelarii Prezydenta RP. Pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZUW TUW oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. i członka Rady Nadzorczej LINK4 TU S.A.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez ww. osoby, nie prowadzą one działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ