Home Biznes i finanse PCF GROUP SA (10/2022) Rezygnacje członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu PCF Group S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2021 oraz powołania na nową kadencję

PCF GROUP SA (10/2022) Rezygnacje członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu PCF Group S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2021 oraz powołania na nową kadencję

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki pierwszej, wspólnej kadencji kończącej się w dniu 6 listopada 2022 r., tj. Przewodniczący Rady Nadzorczej Mikołaj Wojciechowski oraz członkowie Rady Nadzorczej Barbara Sobowska, Dagmara Zawadzka, Kuba Dudek oraz Jacek Pogonowski, złożyli, ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które odbędzie się w 2022 r. („ZWZ 2021”), rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 maja 2022 r., na podstawie § 17 ust. 3, 5 oraz 8 statutu Spółki, Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy, w rozumieniu § 17 ust. 3 statutu Spółki, w której skład wchodzą Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko oraz Krzysztof Dolaś, w wykonaniu przysługującego Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, powołała w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres drugiej, wspólnej kadencji, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia ZWZ 2021: Mikołaja Wojciechowskiego, Barbarę Sobowską oraz Kubę Dudka jako członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazała Mikołaja Wojciechowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Sebastian Wojciechowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień ZWZ 2021. Jednocześnie Sebastian Wojciechowski, w wykonaniu przysługującego mu uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, powołał w dniu 31 maja 2022 r. siebie samego w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu, na okres drugiej kadencji, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia ZWZ 2021.

Przyczyną złożenia rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki są względy ostrożnościowe, tj. uniknięcie kontrowersji prawnych dotyczących chwili wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wobec zbliżającego się zakończenia kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu, które upłyną w dniu 6 listopada 2022 r. Wobec braku bezspornych regulacji prawnych nie jest jasne, czy – w braku rezygnacji – mandaty członków Rady Nadzorczej i Zarządu wygasłyby na ZWZ 2021, czy też na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które odbędzie się w 2023 r.

Złożenie rezygnacji przez wszystkich członków w/w organów Spółki oraz powołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu na nową, drugą, kadencję, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia ZWZ 2021, pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących prawidłowości obsady Rady Nadzorczej i Zarządu oraz liczenia okresu trwania mandatu Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu powołanych na nowe kadencje.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Mikołaja Wojciechowskiego, Barbarę Sobowską, Kubę Dudka oraz Sebastiana Wojciechowskiego, osoby te nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów. Ponadto osoby te nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys zawodowy Mikołaja Wojciechowskiego

Mikołaj Wojciechowski w 2017 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego PCF Group S.A.). Od listopada 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz od czerwca 2020 r. członka Komitetu Audytu.

Mikołaj Wojciechowski jest adwokatem i od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. W latach 2006-2010 odbył aplikację adwokacką i pracował jako aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej Igora Magiery w Warszawie. W 2003 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Europejskiego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Życiorys zawodowy Barbary Sobowskiej

Barbara Sobowska prowadzi działalność gospodarczą pod firmą MOST Partners Barbara Sobowska w ramach której zajmuje się obsługą m.in. spółek technologicznych. Od roku 2017 pełni funkcje w organach szeregu spółek handlowych, w tym od czerwca 2020 r. do listopada 2020 r. pełniła oraz od kwietnia 2021 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

W latach 2013 – 2016 pracowała jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal _ Manges – Pawel Rymarz sp.k. Od 2012 r. do 2013 r. była prawnikiem kancelarii White _ Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., a wcześniej (w latach 2010 – 2011) prawnikiem kancelarii Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP. Od 2015 r. posiada uprawnienia solicitora w Anglii i Walii, a od roku 2013 uprawnienia prawnicze (attorney at law) w stanie Nowy Jork. W 2012 r. uzyskała tytuł Master of Laws (LL.M.) na Harvard Law School. W 2010 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo, a w 2009 r. Program in Int’l Business Law na Brucerius Law School w Hamburgu.

Życiorys zawodowy Kuby Dudka

Kuba Dudek od 2013 roku jest związany z funduszem inwestycyjnym SpeedUp Venture Capital Group, gdzie od 2019 roku pełni rolę partnera zarządzającego. Wcześniej zajmował stanowiska menedżera inwestycyjnego i analityka, prowadząc i uczestnicząc w ponad 30 procesach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych spółek technologicznych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 2010 roku w grupie BNP Paribas, gdzie początkowo zaangażowany był w spółce Fortis Lease, a następnie w banku w dziale finansowania handlu. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, specjalizując się w Inwestycjach Kapitałowych i Strategiach Finansowych Przedsiębiorstw.

Od kwietnia 2021 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

Życiorys zawodowy Sebastiana Wojciechowskiego

Sebastian Wojciechowski jest związany z People Can Fly od 2012 r. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2019 r. Wcześniej Członek Zarządu od 2013 r. i Prezes Zarządu od 2015 r. w PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego PCF Group S.A.). Posiada prawie 50% udział w kapitale zakładowym PCF Group S.A.

Sebastian Wojciechowski w latach 2008 – 2011 był twórcą i dyrektorem działu Digital Market w Eurozet sp. z o.o., gdzie odpowiadał za strategię cyfrową spółki. Od 1996 r. do 2007 r. był współzałożycielem, dyrektorem sprzedaży, a następnie członkiem zarządu CR Media S.A. W ramach pracy w grupie kapitałowej CR Media w latach 2000 – 2008 był wiceprezesem spółki Ad.Point sp. z o.o. zarządzającej takimi rozgłośniami radiowymi jak AntyRadio czy Radio Planeta FM.

Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 1994 – 1995 w ramach stypendium Tempus studiował na uczelni Handelshjskolen (Business School) w Aarhus, Dania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ