Home Biznes i finanse LESS SA (52/2022) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych

LESS SA (52/2022) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych

Zarząd LESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”), nawiązując do treści raportu bieżącego nr 51/2022 informuje, że w toku prac nad sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej LESS, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości podjęto decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w postaci:

(i) udziałów w spółce zależnej LESS BIKE Spółka z o.o. na kwotę 5.100 tys. PLN

(ii) udziałów w spółce zależnej COUNTME Spółka z o.o. na kwotę 75.466 tys. PLN

W związku z powyższym w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej LESS utworzono odpis aktualizujący wartość firmy LESS BIKE Spółka z o.o. w wysokości 1.358 tys. PLN.

Jednocześnie Emitent informuje, iż niezależnie od powyższych operacji księgowych aktualnie w toku czynności rewizji finansowej realizowanych w ramach przeglądu sprawozdań finansowych za okres I półrocza 2022 roku, ze strony podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pozostaje weryfikacja wyniku zaprezentowanego przez Spółkę w badanych sprawozdaniach.

Odpisy, o których mowa powyżej zostaną odpowiednio ujęte w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2022 r. tj.:

(i) w jednostkowym sprawozdaniu finansowym kwota odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych,

(ii) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpis aktualizujący wartość firmy LESS BIKE.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że konieczność dokonania powyższych odpisów jest efektem niekorzystnych zdarzeń, niezależnych od Emitenta, które miały znaczący wpływ na otoczenie Emitenta, decyzje inwestorów dotyczące zaangażowania kapitałowego w działalność Emitenta oraz segment rynku, w którym funkcjonuje Emitent.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym kwartale 2022 r. Emitent skoncentrował się na opracowaniu strategii rozwoju na rok 2022 oraz 2023, jak również przeprowadził operacje pozwalające na transfer środków do spółki zależnej eGROCLIN Spółka z o.o. (obecnie LESS BIKE Spółka z o.o.) niezbędnych na sfinansowanie produkcji rowerów elektrycznych pod marką LESS BIKE.

Realizacja kontraktu na dostawę rowerów elektrycznych została zaburzona na skutek m.in. zakłóceń w łańcuchu dostaw komponentów z Azji, co przełożyło się na późniejszą niż pierwotnie zakładaną dostępność towarów oferowanych do sprzedaży. Znaczący spadek wartości złotego do USD spowodował istotne podniesienie kosztów produkcji zamówionych rowerów. Dodatkowo, pomimo zabezpieczenia możliwości nabywania oferowanych rowerów elektrycznych na preferencyjnych warunkach i cenach m.in w systemach ratalnych, negatywnym czynnikiem powodującym spadek sprzedaży był znaczący wzrost stóp procentowych, co wprost przełożyło się na decyzje konsumenckie i odłożenie zakupu w czasie. W pierwszym półroczu 2022 Emitent nie mógł realizować założonych przychodów ze sprzedaży pomimo zaangażowania bardzo znaczących środków finansowych.

Począwszy od I kwartału 2022 r. rynki europejskie oraz amerykański odznaczały się znaczącym spadkiem notowań podmiotów funkcjonującym w segmencie e-commerce. Bieżąca analiza sytuacji rynkowej była jednym z powodów podjęcia decyzji dotyczącej modyfikacji strategii i przekierowaniu zaangażowania Emitenta w rozwój tradycyjnych kanałów sprzedaży odzieży używanej, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 34/2022. Brak możliwości uwolnienia środków obrotowych niezbędnych na realizację celów inwestycyjnych w obszarze budowy sieci sklepów LESS STORE spowodował konieczność ograniczenia inwestycji do czasu rozliczenia produkcji oraz dostaw rowerów elektrycznych pod marką LESS BIKE.

W pierwszym półroczu 2022 co do zasady zrealizowane zostały cele dotyczące przygotowania spółki zależnej COUNTME Spółka z o.o. do operowania w liniach biznesowych LESS BOX i LESS STORE, wspieranych dodatkowo przez wcześniej rozwinięty produkt tj. portal LESS APP.

Ograniczenia inwestycyjne, znaczący spadek kursu złotego do Euro oraz USD wydatnie ograniczyły możliwość realizowania otwarć kolejnych sklepów z uwagi na rozliczanie czynszów najmu w Euro, a także postępujący wzrost cen wszystkich komponentów niezbędnych dla otwarcia kolejnych sklepów. Z tego też względu, Emitent nie miał możliwości zrealizowania założonych wyników sprzedażowych.

Emitent odczuwa znacząco również negatywne skutki sytuacji geopolitycznej będącej następstwem wojny toczącej się w Ukrainie, która wprost przełożyła się na decyzje inwestorskie o wstrzymaniu lub odłożeniu w czasie zaangażowania w nabycie akcji emitowanych przez Spółkę. Emitent pierwotnie planował pozyskanie środków, które miały być przeznaczone na dynamiczny rozwój sieci sprzedaży pod marką LESS.STORE oraz kontynuację projektu LESS BIKE.

W konsekwencji, dokonane odpisy są następstwem znaczącego pogorszenia sytuacji geopolitycznej (wojna w Ukrainie) skutkującej pogorszeniem sytuacji gospodarczej oraz finansowej w regionie, co bezpośrednio miało wpływ na decyzje inwestycyjne oraz operacyjne zarówno Emitenta, jak i dotychczasowych oraz potencjalnych inwestorów. W rezultacie aktualnej sytuacji rynkowej Emitent nie jest w stanie zrealizować zaplanowanej strategii intensywnego rozwoju i otwarć sklepów stacjonarnych, a także rozwijać projektów opartych na rynku online. Znaczące ograniczenie możliwości sfinansowania szybkiego rozwoju sieci sklepów marki LESS.STORE bezpośrednio wpływa na wartość aktywa – spółki COUNTME Spółka z o.o., gdyż wartość tego aktywa uzależniona jest w dużej mierze od tempa rozwoju sieci i każde czasowe przesunięcie w realizacji planu ma negatywny wpływ na wartość aktywa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ