Home Biznes i finanse GROCLIN SA (41/2022) Zmiana nazwy Emitenta, rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozostałe zmiany w Statucie Emitenta

GROCLIN SA (41/2022) Zmiana nazwy Emitenta, rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozostałe zmiany w Statucie Emitenta

Zarząd LESS Spółka Akcyjna (poprzednio GROCLIN Spółka Akcyjna) z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje o powzięciu wiadomości o rejestracji w dniu 11 sierpnia 2022 roku, przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki w zakresie:

1) zmiany nazwy Spółki na LESS Spółka Akcyjna zgodnie z uchwałą nr 9 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 31 marca 2022 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022. W związku z powyższym dotychczasowa nazwa Spółki uległa zmianie na LESS Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: LESS S.A.),

2) dodania ust. 10 do par. 9A Statutu Spółki zgodnie z uchwałą nr 10 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 31 marca 2022 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022, w brzmieniu:

Ust. 10. „Akcje emitowane w granicach upoważnienia przewidzianego w ust. 1, mogą być obejmowane za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne”.

3) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta związanego z emisją akcji serii K zgodnie z uchwałą nr 1 podjętą przez Zarząd Spółki Groclin S.A. w dniu 17 lutego 2022 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2022,

4) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta związanego z emisją akcji serii L i M zgodnie z uchwałą nr 1 podjętą przez Zarząd Spółki Groclin S.A. w dniu 25 maja 2022 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2022.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii K, L i M nastąpiło w ramach kapitału docelowego. Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi kwotę nie wyższą niż 35.088.500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję 35.088.500 (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 124.587.290,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 382.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

b) 2.442.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

e) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

f) 6.077.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

g) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

h) 107.097.917 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

i) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

j) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

k) 1.561.500 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 124.587.290 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ