Home Biznes i finanse CYFROWY POLSAT SA (36/2022) Zawarcie aneksu nr 4 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

CYFROWY POLSAT SA (36/2022) Zawarcie aneksu nr 4 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. („PAK-PCE”, „Transakcja”), Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 30 marca 2022 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-PCE, która została zawarta przez Spółkę z ZE PAK S.A. w dniu 20 grudnia 2021 r. („ZE PAK”, „Umowa”), raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. dotyczącego podjęcia przez Spółkę decyzji o zawarciu aneksu nr 2 do Umowy oraz przeniesieniu własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. oraz raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 26 września 2022 r. dotyczącego zawarcia aneksu nr 3 do Umowy, niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę z ZE PAK aneksu nr 4 do Umowy („Aneks 4”).

Przedmiotem Aneksu 4 jest zmiana daty końcowej (tzw. long stop date), do której powinny zostać spełnione wszystkie warunki zawieszające Umowy, która zostanie przesunięta z dnia 5 stycznia 2023 r. na dzień 3 lipca 2023 r.

W dniu 19 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki udzieliła zgody na zawarcie Aneksu 4.

Transakcja stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

Mając na względzie, że Transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ