Home Biznes i finanse LENA LIGHTING SA (13/2022) Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023

LENA LIGHTING SA (13/2022) Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 08 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę – po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023.

Wybranym podmiotem jest spółka B-think Audit Sp. z o.o , z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Michała 43, wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4063.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. i Grupy Kapitałowej Lena Lighting za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. i od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. Umowa będzie obejmowała swoim zakresem również ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rad nadzorczej przez biegłego rewidenta za wymienione powyżej lata oraz sprawdzenie taksonomii sprawozdań.

W związku z przyjętą polityką wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza w swoim wyborze kierowała się następującymi przesłankami i zwróciła szczególną uwagę na:

1. Konieczność zachowania bezstronności i niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta;

2. Doświadczenie firmy audytorskiej w zakresie ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3. Dostępność Audytora, kulturę pracy oraz możliwości zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług;

4. Zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego);

5. Zawarcie pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ