Home Polityka i społeczeństwo MS wszczyna procedurę odwołania ze stanowisk prezesa i dwóch wiceprezesów SA w Poznaniu oraz ich zawieszeniu w pełnieniu czynności (komunikat)

MS wszczyna procedurę odwołania ze stanowisk prezesa i dwóch wiceprezesów SA w Poznaniu oraz ich zawieszeniu w pełnieniu czynności (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna procedurę odwołania prezesa i dwóch wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz ich zawieszenia w pełnieniu obowiązków od dzisiaj (15.01.2024 r.)

Dzisiaj minister sprawiedliwości złożył wniosek do kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie odwołania sędziego SA Mateusza Bartoszka, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, oraz sędziów SA Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej, Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wzywając do ich zawieszenia w pełnieniu czynności od dzisiaj.

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji z powodu rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub gdy dalsze pełnienie funkcji nie jest zgodne z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu. Kolegium jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.) i Minister może zawiesić osoby, których dotyczy wniosek, w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

W przypadku uzyskania negatywnej opinii kolegium, Minister Sprawiedliwości może wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa. Sprzeciw wyrażony większością 2/3 głosów w terminie 30 dni uniemożliwia odwołanie osób z pełnionych funkcji (art. 27 § 5 u.s.p.).

Minister Sprawiedliwości złożył dzisiaj wniosek do kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie odwołania sędziego SA Mateusza Bartoszka, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, oraz sędziów SA Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej, Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wzywając do ich zawieszenia w pełnieniu obowiązków od dzisiaj.

Minister uzasadnił wniosek dotyczący sędziego SO Mateusza Bartoszka, wskazując na szereg zaniechań i nietrafnych działań, które miały negatywny wpływ na wyniki statystyczne sądu oraz doprowadziły do dezorganizacji pracy poprzez nieuzasadnione decyzje personalne. Wszystko to stanowi obraz rażącego i uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych przez sędziego.

Minister’s motion regarding Judge SA Sylwia Dembska was justified by a series of failures to take action to improve the situation of the civil and intellectual property division under her supervision, as well as labor and social security, which together constitute a picture of flagrant failure to fulfill her official duties.

Minister Sprawiedliwości uzasadnił wniosek dotyczący sędziego SA Przemysława W. Radzika, argumentując, że pełnienie przez niego funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest niezgodne z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Minister wskazał na działania sędziego, takie jak przeniesienie spraw między wydziałami i zawieszenie w czynnościach służbowych innych sędziów, które w jego ocenie stanowiły nadużycie władzy. Dodatkowo, pełnienie funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest sprzeczne z testem niezależności wynikającym z orzecznictwa trybunałów międzynarodowych i Sądu Najwyższego.

Podczas kadencji Zbigniewa Ziobry jako Ministra Sprawiedliwości, wprowadzono zmiany w Ustawie o ustroju sądów powszechnych w 2017 roku, które pozbawiły organy samorządu sędziowskiego wpływu na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. To spowodowało wyznaczanie do tych stanowisk osób, które nie miały odpowiedniego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego, włącznie z przypadkami osób karanych dyscyplinarnie. Często kandydaci byli wybierani według kryteriów pozamerytorycznych, co obniżyło standard zarządzania sądami. Według Ministra Sprawiedliwości, żaden z odwołanych nie miał wystarczających kompetencji do pełnienia tych funkcji.

Minister Sprawiedliwości był zmuszony do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań w związku z planowanym usunięciem trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Decyzja została podjęta przez obecne kierownictwo sądu, ale została uznana za bezzasadną, co spowodowało rezygnację dwóch zastępców przewodniczących wydziałów oraz trzech wizytatorów. W związku z tą sytuacją, sędzia Mateusz Bartoszek został zawieszony w pełnieniu funkcji Prezesa, a sędziowie Przemysław W. Radzik i Sylwia Dembska zostali zawieszeni w pełnieniu funkcji Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Podpisanie przez niemal wszystkich sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wniosków o odwołanie wymienionych osób z ich funkcji wskazuje, że utraciły one zaufanie i autorytet wśród podległych im służbowo sędziów, co dodatkowo uniemożliwia im wykonywanie funkcji.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu po dokładnym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu. Po analizie obu stron sporu, doszedł do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które może zapobiec dalszej degradacji tego sądu spowodowanej brakiem należytej kompetencji zarządzających osob.

Uchwała Prezydium Krajowej rady Sądownictwa, podjęta dnia 15 grudnia 2023 r., potępiająca sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu za ich udział w spotkaniu z sędzią Mateuszem Bartoszkiem dnia 13 grudnia 2023 r., została oparta wyłącznie na enuncjacjach sędziego Mateusza Bartoszka. To narusza zasadę „audiatur et altera pars” i nie jest zgodne z realiami sprawy.

Biuro ds. Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ