Home Biznes i finanse LUBAWA SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 24 czerwca 2022 r.

LUBAWA SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Staroprzygodzkiej 117 (zwanej dalej „Spółką”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.

15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2021.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.

17) Wolne wnioski.

18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Wgromadzenia, znajdują się w załącznikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ