Zarząd LESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (,,Rozporządzenie”) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku, pierwotnie ustalony na dzień 26 września 2022 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 30 września 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl